Έκθεση για την πολυφωνία στα Μέσα ενημέρωσης από το MedDMO

Η έκθεση για την πολυφωνία στα Μέσα ενημέρωσης (Media Plurality) από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (MedDMO) αποτελεί μια ετήσια έκδοση που έχει σαν στόχο να εξετάσει την πολυφωνία στο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης στις τρεις χώρες που αποτελούν τον νοτιοανατολικό κόμβο (hub) του αντίστοιχου κεντρικού ευρωπαϊκού παρατηρητήριου (EDMO), συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα. Η έκθεση, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5 του ερευνητικού έργου, είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής ανασκόπησης, συλλογής και ανάλυσης στοιχείων που αφορούν τον ευρύτερο τομέα της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης. Έχοντας ως βάση τις εκθέσεις που δημοσιεύονται σε ετήσια βάση από τους φορείς Centre for Media Pluralism and Media Freedom, International Press Institute, European Centre for Press, Media and Freedom καθώς και τοπικές εκθέσεις σχετικές με την αγορά των Μέσων Ενημέρωσης,  ενσωματώνει στοιχεία και δεδομένα από διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων και προτάσεις από ειδικούς, πρόσφατες έρευνες από φορείς της ΕΕ και επιστημονικές δημοσιεύσεις που πραγματεύονται ζητήματα που αφορούν στις τρεις χώρες.

Η περιοδική αυτή έκθεση επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακηριστικά του περιβάλλοντος των Μέσων Ενημέρωσης στις τρεις χώρες εξετάζοντας παράλληλα διαφορετικούς δείκτες όπως είναι η θεμελιώδης προστασία, η πολυφωνία αγοράς, η πολιτική ανεξαρτησία και η κοινωνική συσσωμάτωση. Αναλύοντας τις παραπάνω πτυχές, η έκθεση στοχεύει να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης σε αυτές τις χώρες. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση αναδεικνύουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις συνθήκες και την τρέχουσα κατάσταση για τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, την Κύπρο, και τη Μάλτα, υπογραμμίζοντας συνολικά τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την πλήρη έκθεση για το έτος 2022 (στην αγγλική γλώσσα) εδώ.