Η μεθοδολογία μας

Αρχική -> Έρευνα & Μελέτες -> Η μεθοδολογία μας

Η μεθοδολογία μας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (MedDMO) στοχεύουν να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση της παραπληροφόρησης και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της στις τρεις συμμετέχουσες χώρες, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρο, εξετάζοντας τους βασικούς τεχνικούς, κοινωνικούς, νομικούς και ηθικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κλίμακα, και τη δυναμική της παραπληροφόρησης. Ταυτόχρονα, να συνδράμουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης τόσο μέσω της θέσπισης ισχυρότερων πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών όσο και μέσω της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και μεθοδολογιών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα εντοπίσουν τα κύρια εμπόδια που παρεμποδίζουν τους ελεγκτές ειδήσεων/γεγονότων, τις εθνικές αρχές και τους πολίτες στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης επισημαίνοντας τρόπους υπέρβασης των συγκεκριμένων φραγμών και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική και περιφερειακή ποικιλομορφία των διαφορετικών περιπτώσεων.

Οι κύριοι πυλώνες της έρευνας για την παραπληροφόρηση είναι οι εξής:

 1. Έλεγχος γεγονότων (fact-checking), ανίχνευση και αποκάλυψη περιεχομένου παραπληροφόρησης: μια βασική λειτουργία του MedDMO αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης των δημοφιλέστερων μέσων και πηγών πληροφόρησης των τριών χωρών, τον εντοπισμό πιθανών εκστρατειών παραπληροφόρησης και τη διεξαγωγή του ελέγχου και επαλήθευσης γεγονότων. Επιπλέον, το MedDMO θα ευρετηριάσει το περιεχόμενο παραπληροφόρησης που έχει εντοπιστεί σε θεματικές κατηγορίες προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα σχετικά με την παραπληροφόρηση και τη διάδοσή της στο κοινό.
 2. Ανάλυση δυναμικής μιας καμπάνιας: Οι συμμετέχοντες του MedDMO θα χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους (μηχανικής μάθησης ή άλλους) και προηγμένες μεθόδους ανάλυσης γράφων για να αναλύσουν τις καμπάνιες παραπληροφόρησης και να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά ή τους παράγοντες που οδηγούν στη γρήγορη διασπορά της παραπληροφόρησης.
 3. Αξιολόγηση του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης στις κοινωνικές και δημοκρατικές διαδικασίες: μια προσπάθεια για τον εντοπισμό των κενών όσον αφορά τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης στις τρεις χώρες. Παράλληλα, διερεύνηση της πρόσληψης παραπληροφόρησης μέσω της μελέτης και ανάλυσης:
  • Πρόσφατων ερευνητικών εκθέσεων και αναφορών
  • Εμπεριστατωμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης
  • Μελέτες περιπτώσεων παραπληροφόρησης
  • Διαδικτυακές έρευνες
  • Συνεντεύξεις με ειδικούς.
  • Ομάδων εστίασης.
 4. Παρακολούθηση των πρακτικών από διάφορες πλατφόρμες του διαδικτύου: Παρακολουθώντας τις πρακτικές παραπληροφόρησης από τις πλατφόρμες του διαδικτύου με την μεγαλύτερη επιρροή στην κάθε χώρα, το MedDMO θα παράγει αναφορές των ευρημάτων σχετικά με τις εντοπισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, την εφαρμογή του υπογεγραμμένου Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση (Code of Practice on Disinformation) και το γενικό τοπίο της παραπληροφόρησης στις τρεις χώρες. Αυτές οι εκθέσεις μπορούν να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές των τριών χωρών στην αναφορά τους στην ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA – European Regulators Group for Audiovisual Media Services), αλλά και να υποστηρίξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη από τα MME σε δραστηριότητες για τον περιορισμό του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης στο ευρύ κοινό.
 5. Αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου: Περιλαμβάνει χαρτογράφηση μέτρων δημόσιας στήριξης που έλαβαν οι κυβερνήσεις των τριών χωρών σχετικά με την παραπληροφόρηση. Τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν μέσω δημοσίως διαθέσιμων οικονομικών εκθέσεων, εγγράφων πολιτικής κ.λπ.
 6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης: Αυτές οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολυφωνίας και της ποικιλομορφίας των μέσων ενημέρωσης στις τρεις χώρες μέσω ποιοτικής ανάλυσης των αναφερόμενων περιπτώσεων παραπληροφόρησης σε σχέση με τις συνολικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, νομική και πολιτική ανάλυση των σχετικών νόμων και μέτρων στον τομέα της συγκριτικής ανάλυσης του περιεχομένου των ΜΜΕ.
 7. Δημιουργία Κοινότητας: Θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες συνδέσεις των εταίρων με ακαδημαϊκούς και οργανισμούς μέσων ενημέρωσης για να δημιουργηθεί μια κοινότητα στις τρεις χώρες που θα δραστηριοποιηθεί σε:
  • διερεύνηση πιθανής παραπληροφόρησης,
  • αντιμετώπιση ενεργών εκστρατειών παραπληροφόρησης,
  • προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και,
  • συμβολή στη δημιουργία του κώδικα βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
 8. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: Το MedDMO θα προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα κενά της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας κάθε χώρας. Θα σχεδιάσει προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό και θα οργανώσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες γραμματισμού στα μέσα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε χώρας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικές μορφές, όπως βίντεο, διαδραστική εκπαίδευση, διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ. Το MedDMO, βασισμένο στα ευρήματά του, θα εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Επίσης, θα παρουσιάσει απλές και σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία/τεχνολογίες για έλεγχο και επαλήθευση ειδήσεων.